prev
next
BESTE PRIJS
GARANTIE
Volwassen
Kinderen

Privacyverklaring

 1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De onderstaande informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, als u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website oproept.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze toegankelijkheid van de website mogelijk te maken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker van de site te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U mag bovendien verzoeken om deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema privacy kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het colofon vermeld staat. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans op anonieme basis plaats; aan de hand van het surfgedrag kan uw persoon niet vastgesteld worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden tot bezwaar.

 1. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u gebruikmaakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Aparthotel Adler GmbH
Hasenbachweg 378
5754 Hinterglemm

Telefoon: +43 6541 7331-0
E-mail: info@adler-resort.at

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen etc.).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel processen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op gegevensbeschermingswetten heeft de betrokkene bovendien het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingsrecht is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming gevestigd is. Een lijst van alle functionarissen voor gegevensbescherming van de deelstaten en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij het nakomen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de pagina zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet "http://" maar "https://" staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorzendt, niet door derden worden meegelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Indien u na het afsluiten van een contract waar betaling voor vereist is verplicht bent om uw betaalgegevens (bijv. bankrekeningnummer bij automatische afschrijving) aan ons door te geven, dan zijn deze gegevens nodig voor de afhandeling van de betaling.

Het betaalverkeer via de gebruikelijke betaalmethodes (Visa/MasterCard, acceptgiro) gaat uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet "http://" maar "https://" staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Bij gecodeerde informatie kunnen uw betaalgegevens die u doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissing

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het colofon vermeld staat.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de colofonplicht openbaar zijn gemaakt, voor het versturen van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich nadrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongewenste verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

 1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Onze internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen..

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd leveren van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

Door de provider van de pagina's wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden verzonden. Dit betreft:

 • type en versie van de browser
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostnaam van de oproepende computer
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd.

Basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f AVG, waarin de verwerking van gegevens toegestaan is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen. Dit doen wij om de aanvraag te kunnen bewerken en voor het geval er nog aansluitende vragen zijn. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier aangeeft, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens worden door ons bewaard tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast..

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op onze website om gebruik te maken van extra functies op de pagina. De gegevens die u hiervoor invult, gebruiken wij alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. U dient de verplichte gegevens die bij het registreren worden gevraagd volledig in te vullen. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Voor belangrijke wijzigingen - aan de omvang van de aanbieding of bij technisch noodzakelijke wijzigingen - gebruiken wij het voor de registratie opgegeven e-mailadres om u langs die weg op de hoogte te stellen.

De verwerking van de gegevens die u bij de registratie heeft ingevuld, geschiedt uitsluitend met uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt een reeds door u verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Gegevens die bij de registratie zijn verzameld, slaan wij op zolang u op onze website geregistreerd staat, en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onaangetast.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van rechtstreekse registratie op onze website kunt u zich ook met Facebook Connect registreren. Aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u kiest voor registratie met Facebook Connect en op de “Login with Facebook”- / “Connect with Facebook”-knop klikt, wordt u automatisch doorverwezen naar het platform van Facebook. Daar kunt u zich met uw gebruiksgegevens aanmelden. Daardoor wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan onze website/diensten. Door deze koppeling krijgen wij toegang tot uw bij facebook opgeslagen gegevens. Dat zijn met name:

 • Facebook-naam
 • Facebook-profiel- en profielfoto
 • Facebook-profielfoto
 • bij Facebook opgeslagen e-mailadres
 • Facebook-ID
 • Facebook-vriendenlijsten
 • Facebook-likes (“Vind ik leuk”)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land
 • Taal

Deze gegevens worden gebruikt voor het instellen, beschikbaar stellen en personaliseren van uw account.

Meer informatie vindt u in de Facebook-gebruiksvoorwaarden en in de Facebook-privacybepalingen. Deze vindt u op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ und https://www.facebook.com/legal/terms/.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen als deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsrelatie (bestandsgegevens). Dat gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, waarin de verwerking van gegevens toegestaan is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Persoonsgegevens via het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of dit gebruik af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de order of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onaangetast.

Gegevensoverdracht bij einde contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door als dit voor de afwikkeling van het contract noodzakelijk is, en wel aan de kredietinstelling die de opdracht tot betalingsafhandeling heeft.

Verdere overdracht van de gegevens geschiedt niet, of alleen als u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht. Wij geven geen gegevens door aan derden, bijvoorbeeld voor reclame, zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt b AVG, waarin de verwerking van gegevens toegestaan is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

 1. Sociale media

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, opgenomen. De plug-ins van Facebook herkent u aan het Facebooklogo of aan de "Like-knop" ("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de plug-ins van Facebook vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebookserver. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Als u de Facebook "Like-knop" aanklikt terwijl u op uw Facebookaccount aangemeld bent, kunt u de inhoud van onze pagina's naar uw Facebookprofiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's de inhoud van de doorgezonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook niet kennen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, dan dient u zich af te melden van uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter-plug-in

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door de firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie "re-tweet" worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitteraccount en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's de inhoud van de doorgezonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter niet kennen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u wijzigen in de accountinstellingen op  https://twitter.com/account/settings.

Google+ plug-in

Onze pagina's maken gebruik van functies van Google+. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Registratie en doorgifte van informatie: Met behulp van de Google+-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google+-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat de informatie op dat u voor inhoud een +1 heeft gegeven en ook de informatie over de pagina, die u bij het klikken op +1 heeft bekeken. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Googlediensten worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Googleprofiel, of op andere plaatsen op websites en in advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Googlediensten voor u en andere gebruikers te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Googleprofiel nodig, dat minimaal de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Googlediensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Googleprofiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: De informatie die u ter beschikking stelt, wordt gebruikt voor de hierboven beschreven gebruiksdoelen. Daarnaast wordt zij gebruikt volgens de geldende privacybepalingen van Google. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers of geeft deze aan gebruikers en partners door, zoals bijvoorbeeld publishers, adverteerders of verbonden websites.

Instagram-plug-in

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Instagram opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bij uw Instagram-account aangemeld bent, kunt u door op de Instagram-knop te klikken de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's de inhoud van de doorgezonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram niet kennen.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina's en ook zijn reclame te optimaliseren.

Browserplug-in

kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door de cookie gegenereerd werd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen registratie van gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dient voor het inbinden van advertenties van Google Inc. (“Google”). Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Adsense maakt gebruik van zogeheten "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van gebruik van de website mogelijk is. Google AdSense maakt ook gebruik van zogeheten web beacons (onzichtbare grafieken). Door deze web beacons kan informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina's worden geanalyseerd.

De door cookies en web beacons verzamelde informatie over het gebruik van deze website (m.i.v. uw IP-adres) en levering van reclameformats worden naar een server van Google in Amerika gestuurd en daar opgeslagen. Google kan deze informatie doorgeven aan contractpartners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

De opslag van Adsense-cookies geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina's en ook zijn reclame te optimaliseren.

U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden geïnstalleerd door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van via u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven manier en voor het eerder genoemde doel.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies van Google AdWords en Google DoubleClick voor meerdere apparaten. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen worden gekoppeld aan de functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen aan interesses gerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of PC) worden weergegeven..

Indien u de betreffende toestemming daarvoor heeft gegeven, koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browserverloop aan uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk eindapparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven.

Ter ondersteuning van deze functie maakt Google Analytics Google-geauthentiseerde ID's van de gebruikers aan, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld, om doelgroepen voor de advertenties op meerdere apparaten te definiëren en aan te maken.

U kunt remarketing/targeting op verschillende apparaten permanent weigeren door gepersonaliseerde reclame te deactiveren in uw Google-account; klik daarvoor op deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenstelling van de verzamelde gegevens in uw Google-account geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u aan Google geeft en ook weer kunt herroepen (art.6 lid 1 punt f AVG). Bij gegevensverzamelingsprocedures die niet worden samengevoegd met uw Google-account (bijv. omdat u geen Google-account heeft of samenvoeging heeft geweigerd), berust het verzamelen van de gegevens op art.6 lid 1 punt f AVG. Het rechtmatige belang volgt uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Overige informatie en de privacybepalingen vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google conversion tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversion tracking. Als u op een door Google geschakelde advertentie klikt, wordt er een cookie opgeslagen voor de conversion tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies vervallen na 30 dagen en dienen niet om de persoon van de gebruiker te identificeren. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina's van deze website en de cookie is nog niet vervallen, dan kunnen Google en wij herkennen, dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgeleid werd.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van de conversioncookie verzameld wordt, dient om conversionstatistieken samen te stellen voor AdWords-klanten, die voor conversion tracking gekozen hebben. De klanten ontvangen informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie geklikt heeft en naar een pagina met een conversion-tracking-tag doorgeleid werd. Ze ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, dan kunt u dit gebruik voorkomen door de cookie van Google conversion tracking uit te schakelen via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversion tracking.

De opslag van "conversioncookies" geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina's en ook zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Facebook-pixel

Voor meting van conversie maakt onze website gebruik van de trackingpixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Zo kan het gedrag van de bezoekers aan de site worden gevolgd, nadat deze door klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn doorgeleid. Daardoor kunnen de effectiviteit van de Facebook-reclames worden geanalyseerd voor statistische doeleinden en doeleinden van marktonderzoek en toekomstige reclamecampagnes worden verbeterd.

Voor ons als exploitant van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de Facebook-richtlijn voor gebruik van gegevens kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op pagina's van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als exploitant van de pagina niet worden beïnvloed.

In de privacybepalingen van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien de remarketingfunctie "Custom Audiences" in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Daarvoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.

Als u niet over een Facebook-account beschikt, kunt u reclame op basis van gebruik door Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 1. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en gegevens waarmee wij kunnen controleren dat u de houder van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord bent met de ontvangst van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet dan wel alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief vermeldt, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die wij over u opslaan voor het verzenden van de nieuwsbrief, zullen wij bewaren tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Daarna worden deze gegevens gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

 1. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde pagina YouTube. Exploitant van de pagina's is de firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina's met een plug-in van YouTube bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft.

Als u aangemeld bent op uw YouTube-account, dan stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u van uw YouTube-account af te melden.

Wij maken gebruik van YouTube om onze internetpagina's aantrekkelijker weer te geven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG..

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google web fonts

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts, die door de firma Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor ontvangt Google de informatie dat onze website via uw IP-adres opgeroepen werd. Het gebruik van web fonts van Google geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze internetpagina's. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Als uw browser web fonts niet ondersteunt, dan zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over webfonts van Google vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartdienst Google Maps. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze verzending.

Wij maken gebruik van Google Maps om onze internetpagina's aantrekkelijk weer te geven. Daarnaast zorgen we er zo voor dat de locaties die wij op onze website aangeven, makkelijker te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.